7

 

Ciało Chrystusa

Zaproszenie do uczestnictwa w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej

Chrześcijanin - jako cząstka Ciała Chrystusa (1 Kor 12,14-30) - może żyć tylko w Jego Ciele. Kościół jest widzialnym znakiem laski niewidzialnej ( czyli sakramentem) Jezusa.

Kościół nie jest zgromadzeniem ludzi doskonałych , przeciwnie - specjalną troską winni być w nim otoczeni słabsi w wierze /1 Kor 12,24-25/. Jezus przyszedł wszak przede wszystkim do grzeszników (Mk 2,17)

Kościół jest hierarchiczny, a różni jego członkowie mają różne zadania /1 Kor 12,28/. Sam Jezus ustanowił pierwszego papieża - Piotra /Mt 16,17-19/i dał apostołom (ich funkcję pełnią dziś biskupi) prawo ustanawiania praw i następców ( Mt 18,18).

Kościół to nie tylko wspólnota wierzących, nie tylko społeczność chrześcijan. Kościół założył Chrystus osobiście (Mt 16,18). I choć współtworzą go grzeszni ludzie, jednak obiecał że go nie opuści (Mt 28,20). Jest on niezbędny, gdyż jest Ciałem Jezusa (1 Kor 12,14-30) - opuszczanie go jest świadectwem odchodzenia od posłuszeństwa Duchowi Świętemu (1 J 2,19).

Kościół , dzięki asystencji Ducha Świętego, jest przez Boga upoważniony do tłumaczenia Pisma Świętego, co chroni chrześcijan przed popadnięciem w sprzeczne interpretacje ( 2 Piotra 1,20).

Nie wiem dokładnie dlaczego Bóg chciał abyśmy oddawali mu cześć i otrzymywali Jego dary we wspólnocie Kościoła. Ale jest to niewątpliwie Jego wola i rozsądnie jest się jej poddać.

"Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność - podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami." /List do Rzymian 12,4-5/


To tyle w skrócie. Po więcej zapraszam np. na weekendowy kurs Filipa, Seminarium życia w Duchu Świętym lub inne rekolekcje ewangelizacyjne.

Zapraszam - w Imieniu mojego Pana.

"A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia?" /List św. Pawła Apostoła do Rzymian 2,4/